Elísabet Holen-Rabbersvik

Elisabet_Holen_mynd

Fou-leder ved USHT Songdalen

Leder NSF e-helse
Ph.D-kandidat i helsevitenskap ved Universitetet i Agder
Utdannet sykepleier (høgskolen i Agder, 2005) med mastergrad i helse- og sosialinformatikk (Aalborg universitet, 2011). Har erfaring fra sykehjem, hjemmetjeneste og psykiatri/rus ved spesialist- og kommunehelsetjeneste.

 

Verv og utvalg

Leder, Sykepleierforbundets faggruppe for e-helse (04.2015-d.d.)
Ph.d. representant i det sentrale forskningsutvalg (SFU) ved Universitetet i Agder (01.2014-01.2015)
1.vara i Sykepleierforbundets faggruppe for e-helse (08.2011-06.2015)
Tillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund ( 08.2010 – 10.2011)
TMV(Terapeutisk Mestring av Vold)-ombud (08.2010 – 10.2011)

Abstract:
In western countries there will be substantial demographic changes resulting in challenges of resources in healthcare services. To meet the challenges, several European countries have implemented new working practices. In Norway, the “coordination reform” entails that more advanced treatment shall occur in the municipalities. More than half of Norwegian municipalities have less than 5000 inhabitants. For the municipalities to manage both specialized and increased amount of tasks, the coordination reform entails an increased need for inter-municipal cooperation. Despite the acknowledgement of the need for Inter-municipal cooperation, several challenges are found to prevent such cooperation. Both coopetition, complex leadership and resistance to change are challenges related to IMC. In theory Inter-municipal cooperation is also found to prevent democracy.  For employees, we do know that their perception on how the organization values their contribution and cares about their well being is of great importance for job satisfaction. This presentation will illuminate the tension between employees need for perceived organizational support, and the challenges related to management and lack of democratic control.


Grete Brorholt

Grete_Brorholt_mynd2Grete interesserer sig særligt for patienters og pårørendes kontakt med sundhedsvæsenets medarbejdere og ledere samt deres ressourcer og oplevelse af kvalitet i dette møde. Hun arbejder med en bred vifte af projekter vedr. brugerinddragelse, brugerdreven innovation og kultur i sundhedsvæsenet. Med en antropologisk forskningsbaggrund er Grete specialist inden for kvalitative metoder og borgernes perspektiv. Hun har ligeledes en lang praksiserfaring fra tværfagligt projektarbejde på hospitalerne og med at formidle kompleks viden til interessenter i sundhedsvæsenet.

Uddannelse
2007-2012  Ph.d. i policy antropologi, Aarhus Universitet
2000  Cand.scient.anth Københavns Universitet

Erhvervserfaring
2014 –  Seniorprojektleder KORA
2012 –  Ektern lektor og specialevejleder,  Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik
2001 – 2014  Udviklingskonsulent, herunder arbejde med patientoplevet kvalitet, arbejdsmiljø, organisationsudvikling, etniske minoriteter, kultur mm. Amager og Hvidovere Hospitaler
2000-2001  Undervisningsassistent, Kongelige Veterinær- og Landbrugshøjskole

Nævn og Hverv
2014- 2017  Medlem af Patientsikkerhedsrådet, nedsat af Dansk Selskab for Patientsikkerhed for KORA

Abstract:
Inddragelse af patienten kræver dialog og god ledelse

Brugerinddragelse ses på tværs af sundhedsvæsenets aktører og nationale grænser, som noget grundlæggende positivt vi som samfund gerne vil have mere af.
På baggrund af KORA-rapporten ’Borgernes Sundhedsvæsen – frontpersonalets perspektiv’ (http://www.kora.dk/media/3854083/10927_borgernes-sundhedsvaesen-frontpersonalets-perspektiv.pdf) drøftes der i oplægget medarbejderes perspektiver på brugerinddragelse af patienter, borgere og pårørende i behandlings- og plejeforløb,- og særligt sygeplejerskernes og ledernes rolle.

Perspektiver som præsenteres og drøftes er følgende:
• Hvad er brugerinddragelse?
• Hvad er brugerinddragelse godt for?
• Hvilke muligheder og barrierer ser medarbejdere og ledere for mere brugerinddragelse i sundhedssektoren?
• Hvad er ledernes rolle i brugerinddragelse?
Udgangspunktet er den nævnte rapport, men der trækkes også på både praksiserfaringer og KORAs øvrige rapporter om brugerinddragelse (http://www.kora.dk/temaer-paa-tvaers/brugerinddragelse/).

KORA står for:
Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning


Helen Bernt Andersen

Helen_Bernt_Andersen_myndUddannelser:
* Realeksamen 1972 fra Skolen ved Gurrevej, Helsingør.
* Studentereksamen (nysproglig) 1975 fra Nykøbing Falster Katedralskole.
* Sygeplejerske fra Bispebjerg Sygeplejeskole 1981.
* Bestået anatomi og psykologi på medicinstudiets forprøve 1984. Herefter ophørte jeg  med at læse medicin.
* 1. dels videreuddannelse på Danmarks Sygeplejerskehøjskole, afd. i København (linien for ledende sygeplejersker) 1985-86.
* Teorikursus i klinisk beslutningstagning og forskningsmetodologi på DISS 1991-92, afsluttet med bestået eksamen på Københavns Universitet (Det sundhedsvidenskabelige Fakultet).
* 2007 Cand. cur., Kandidatuddannelsen i Sygepleje ved Aarhus Universitet
* Rigshospitalet, Direktionen, sygeplejedirektør, oktober 2002 –
* Medlem af Sundhedsstyrelsens råd for specialuddannelser, sept. 2004 –
* Bestyrelsesmedlem i Rigshospitalets Feriefond, senere Region Hovedstadens Feriefond 2002 –
* Bestyrelsesmedlem i BørneCancerFonden, 2007-
* Medlem af aftagerpanelet for den sundhedsfaglige kandidatuddannelse og kandidatuddannelsen i
sygepleje ved Aarhus Universitet, 2009 –
* Medlem af aftagerpanelet for den sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 2009 –
* Formand for styregruppen for Center for Godkendelse af Kliniske Retningslinjer,
Aalborg Universitet, 2010 –

Abstract:
Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning
– det kræver faglig ledelse

Helen Bernt Andersen er sygeplejedirektør for Danmarks største hospital.
Rigshospitalet har i mange år arbejdet målrettet med en strategi for sundhedsvidenskabelig forskning indenfor sygeplejefaget.
Det har krævet en fokuseret ledelsesmæssig indsats at styrke fagligheden og få etableret forskningsmiljøer.
Helens oplæg omhandler hendes erfaringer med dette fokuserede arbejde og inkluderer både den faglige og ledelsesmæssige indsats samt de resultater, der er opnået på baggrund af dette.


Mary Sexton,

Mary_Sexton_myndMary is Executive Director of Nursing, Quality and Governance Barnet, Enfield and Haringey Mental Health Trust and Honorary Professor, School of Health and Education, Middlesex University. She is Board Member of a major integrated Mental Health and Community Trust with over 12 years Director level experience in a variety of settings working at local and regional level. Mary is the corporate lead for quality and governance; with extensive experience in service transformation and professional standards. Mary has held various nursing and leadership roles, she has a particular interest in quality, patient and carer experience, and governance that supports learning. In 2014 a longside her role and responsibilities at her Trust she holds the Honorary Professor for the School of Health and Education, working with academic colleagues providing expert advice on professional standards and leadership.


Mervi Johanna Flinkman

Mervi_Flinkman_myndMervi Flinkman is working in the Union of Health and Social Care Professionals (Tehy) in Finland as a Senior Adviser. She is also post-doctoral researcher in the Department of Nursing Science, in the University of Turku. She is a registered nurse and Doctor of Health Sciences (Nursing Science). Her dissertation topic was young registered nurses intent to leave the profession in Finland.

Education
Doctor of Health Sciences (Nursing Science), University of Turku, Department of Nursing Science 2014
Doctoral thesis: Young registered nurses’ intent to leave the profession in Finland – a mixed-method study (Nuorten sairaanhoitajien aikomus lähteä ammatistaan Suomessa – monimenetelmällinen tutkimus) [135] p. Degree: Accepted with statement of honor
Master of Health Care (Nursing Science), Line: Acute Clinical Nursing Science. University of Turku, Department of Nursing Science 2002.
Master Thesis; Potilaiden kokemuksia toteutuneesta kivunhoitotyöstä päivystyspoliklinikalla
Registered Nurse (Medical and Surgical), Helsingin Diakoniaopisto 1997.
Graduation from high school (Hangon lukio) 1994.

Abstract:
In a time of global nursing shortages, an alarming number of young registered nurses have expressed a willingness to leave the profession. By identifying reasons why these nurses have an intention to leave, it might be possible to retain them in the profession. According to Finnish survey studies, 26–37 % of young RNs have reported willingness to leave the profession. Intention to leave the profession appears to be a complex phenomenon with multiple associated variables. Higher intention is associated with variables such as personal burnout, poor opportunities for development, lack of affective professional commitment, low job satisfaction, work–family conflicts and higher quantitative work demands. Young RNs are striving for advancement and personal developmental possibilities. Solutions to reduce nurses’ intention to leave from the profession are complex; changes needed to be done in organizational level as well in policies at multiple levels of the health system. Improvement of nursing practice environments and work content are also needed.

Flinkman M. (2014). Young registered nurses’ intent to leave the profession in Finland – a mixed-method study. Annales Universitatis Turkuensis D 1107. http://www.doria.fi/handle/10024/95711 (available in PDF)


Morten Sager

Morten_ny_myndMorten Sager är universitetslektor i vetenskapsteori och ansvarig för mastersprogrammet i evidensbasering vid Göteborgs universitet. Hans forskning har fokuserat medicinska problem och tillämpningar. I sin doktorsavhandling prövade han hur man kan förstå olika aktörers förhållande till stamcellsforskning i USA med hjälp av aktör-nätverksteorin (ANT). Sedan dess har fokus legat på evidensbaserad medicin och evidensbaserad praktik inom hjärtsjukvården, försäkringsmedicinen och vaccinationsarbete. En huvudpoäng i Sagers forskning blir tydlig i den vällästa antologin Evidensens många ansikten (Arkiv förlag, 2011) som handlar om att innebörden i evidensbegreppet inte är entydig utan är beroende på sammanhang. På initiativ av flera myndigheter inom området har han deltagit i en arbetsprocess för att skapa bättre modeller och rutiner för beslut som fattas på osäker grund. I linje med detta arbete har han utvecklat och leder nu Sveriges första och enda masterutbildning i evidensbasering. Masterprogrammet återspeglar Sagers forskning genom kombinationen av vetenskapsteoretiska perspektiv och praktiska redskap för sammanställning och implementering av evidens, men också genom den tvärprofessionella inriktningen. Den riktar sig till såväl nyexaminerade studenter som verksamma praktiker, chefer och ledare inom områdena vård, omsorg och skola.

Rubrik: Verksamheter: där verkligheter möts och skapas.

Abstract:
Olika professioner och grupper som är involverade i en verksamhet har ibland olika bilder av verkligheten och av vad som verkligen är viktigt. Sådana bilder utgör en sorts kunskap vare sig de skapas genom ekonomiska ramar, forskning, utvärderingar, uppföljningar, erfarenheter eller på annat vis. Hur som helst är de inte neutrala och de kommer inte från ingenstans. I mötet mellan dessa ofta ganska olika bilder av ”vad verkligheten är” finns verksamheten, fattas beslut och bedrivs mer eller mindre konstruktivt samarbete för att utföra en konkret uppgift. Morten Sager lyfter fram mötet – och ibland bristen på möte – mellan olika kunskapsanspråk och analyserar hur olika verklighetsuppfattningar får betydelse – och ibland inte! – i olika verksamheter. Vilken verklighet är viktigast och varför? Vems bild bestämmer och hur?


Sigríður Gunnarsdóttir

Sigridur_Gunnarsdottir_mynd2Sigríður Gunnarsdóttir has been the Chief Nursing Officer of Landspitali- the National University of Iceland from 2012 and co Chief Executive of Division of Research and Development of the same hospital from 2013. She is also an Associate Professor in Oncology Nursing at the University of Iceland. Prior to her position as Chief Nursing Officer she held a joint appointment at Landspitali and the University of Iceland as an academic leader in oncology nursing. Sigríður completed a BS degree in nursing from University of Iceand in 1997, and completed her graduate work at the University of Wisconsin-Madison, a MS degree in nursing in 2000 and a PhD in nursing in 2004.

Abstract:
Nurses of the future and their role in building the healthcare of tomorrow

In this presentation recommendations of international and national organizations regarding the role of nurses in future healthcare will be reviewed. Implications for education and management will be discussed. Nurses’ roles in building the healthcare system of the future, improving patient experiences and quality and safety, with specific examples from Iceland, will be presented.


Sigrún Gunnarsdóttir

Sigrun_myndSigrún is an associate professor at University of Iceland, Faculty of Nursing and at Bifröst University, School of Business with focus on work environment, wellbeing at work and servant leadership. Earlier she served as a researcher and a consultant in nurse leadership at Landspítali University Hospital Reykjavík after working there as head of employee health and head of quality management. Prior she was a project leader at the Ministry of Health after a career in primary health care nursing. Sigrún has s PhD in public health and health care policy from London School of Hygiene and Tropical Medicine and studied also in Iceland, Sweden, Denmark and the USA.

Education
2005  PhD. London University. London School of Hygiene and Tropical Medicine. Department of Public Health & Policy. Health Services Research Unit.
Thesis: Quality of working life and quality of care in Icelandic hospital nursing (mixed method study).
2000  MS. University of Iceland, Faculty of Nursing.
Thesis: The wellbeing of workers in laundrey and kitchen room (qualitative study).
1986  BSc. University of Iceland, Faculty of Nursing.
BSc project: Eldery and Nursing homes (questionnaire survey).

Areas of current research
Work environment, leadership, teamwork, job engagement, burnout, job satisfaction and wellbeing at work.
Health care work environment, quality of working life and quality of patient care.
Servant leadership.

Abstract:
Better patient care through nurse leaders at every place in the system

A recent IOM report suggests that the nursing profession must produce leaders at every level of the system. Nurses must exhibit leadership capacity and high-level collaborative skills at every place in the system. In light of current evidence successful health care organizations are leaderful organizations where focus is on enabling each and every staff member to train and to strengthen their own collaborative and leadership skills. Leaderful organizations embrace the skills and competence of each individual and respect their autonomy to make timely and evidence based decisions. There are reasons to believe that by developing nurse leaders at all levels in the system will increase the quality of patient care delivered and the nursing outcomes will also be better. This paper will look at successful strategies to enhance collaborative and leadership skills among nurses at every place in the clinical setting.


Susan E. Osborne, CBE, MSc Ed, MSc, Dip.N (Lond.) RGN, SCM

Susan_Osborne_myndSusan Osborne is a registered nurse and midwife. She specialised in Intensive Care Nursing and medical nursing prior to developing a career in management. She has held senior positions as: Chief Executive, Royal London Homoeopathic Hospital, Directors of Nursing posts at Luton and Dunstable NHS Trust, St. Mary’s Hospital NHS Trust, London and Imperial College Healthcare NHS Trust, Chief Nurse at east of England SHA as well as undertaking a part time job share secondment position as Director of Nursing to the Department of Health Connecting for Health (CFH) Information Communication Technology Programme.

Susan is currently self – employed as a Management and Nursing Consultant and undertakes Interim Director of Nursing/Quality Governance positions in the NHS.

She was appointed as a Non Executive Director for the Homerton University Hospital NHS FT in 2014.

In March 2014, Susan was nominated to Chair the Safe Staffing Alliance, a campaigning group of senior nurses from all fields of nursing/midwifery, supported by the RCN, Unison, the Patient’s Association, The Florence Nightingale Foundation and the Nursing Standard, who have a focus on securing a safe nursing and midwifery workforce for health services in the U.K.

Susan is also a Trustee of Cavell Nurses’ Trust, a charity that helps nurses, midwives, HCAs and students who have fallen on hard times and who require financial and welfare support.

Susan was awarded a CBE in 2005 for her contribution to nursing.


Súsanna Olsen

Susanna_Olsen_myndSusanna Olsen er cand.scient.pol. fra Århus Universitet. Har i mange år undervist i samfundsforhold og psykologi, i den danske gymnasiesektor.  Siden 2011 været ansat, som undervisningslektor, ved Fróðskaparsetur Føroya, det færøske universitet, humanistisk fakultet, hvor hun underviser i offentlig politik og organisation, pædagogisk psykologi og pædagogisk ledelse.

Skole og uddannelser:

1977-1980  Kontor uddannelse – advokatsekretær
1982-1984  HF-eksamen fra Aarhus Akademi
1984-1986  HF tilvalsfag – Kemi, Fysik og Psykologi, VUC-Ingerslev Boulevard, Århus

1986-1994  Kandidateksamen i Statskundskab (Stjórnmálafrøði) Aarhus Universitet
1996-1999  Sídefag i psykologi (1,5 års fuldtidsstudier) Aalborg Universitet
2003-2004  Faglig supplering i forbindelse med Pædagogikum (25 ECTS) Roskilde Universitetscenter
2008-2010  Master í Etik og Værdier i Organisationer (MEVO 60 ECTS) Aarhus Universitet

Erhverserfaring:

1980-1982  Advokatkontoret hjá Leivur Lutzen, Halgir Winther Poulsen og Albert Mortensen, Thorshavn
1984-1986  Servicemedhjælper í Danske Bank, Brabrand í Århus
Hele perioden under min uddannelse fra 1986-1994 … Arbejde som ufaglært sygehjælper/stuepige ved plejehjem og psykiatrisk afdeling. Fuldtidsjob som nattevagt ved Plejehjemmet Møllegaarden, Brabrand, í Århus 1992-1994
1994-1995  Årsvikar i samfundsfag ved Gymnasiet og HF-kursus, ved Kambsdal og í Klaksvík, på Færøerne
1996-1997  Fuldtidsjob som ufaglæft sygehjælper ved Plejehjemmet Caritas (Gerontopsykiatrisk plejehjem), Skejby,  Århus
1998-2003  Fuldtidstilling, sum HF-undrviser i samfundsfag og psykologi ved VUC-Hadsten, DK
1998-2001  Ekstern underviser ved VUC- Odder og VUC –Silkeborg, DK
2003-2008  Fuldtidsansat som HF-underviser i samfundsfag og psykologi ved VUC-VEST, hovedsæde DK-6700 Esbjerg, afdeling DK- 6600 Vejen og DK-7200 Grindsted.
2008-2010  Afdelingsleder ved Psykiatrisk Center, Landssygehuset i Thorshavn
2010-2011  Fuldtidsansat som HF-underviser i samfundsfag og psykologi ved VUC-VEST, hovedsæde, Esbjerg, afdeling DK- 6600 Vejen og DK-7200 Grindsted.
2011-2013  Undervisningslektor i Pædagogisk ledelse ved det færøske lærer- og pædagogseminarium, i Thorshavn
2012 ->  Ekstern underviser i diplomlederuddannelsen ved den færøske handelsskole, Føroya Handilsskúla í Marknagilið, Thorshavn
2013- >  Undervisningslektor ved det færøske universitet, afdeling for historie- og samfundsvidenskab, samtidig med udvikling af ny studieordning for bacheloruddannelsen, ved samme afdeling
2013-2014  Diverse konsulent opgaver i forbindelse med fusion i den færøske offentlige sektori.
2012 ->  Forkvinde i intereseorganisationen Sinnisbata (svarer til den danske Psykiatrifond

Abstract:
Vidensdeling og nytænkning i sygeplejefaget – en central faktor i fremtidens velfærdsinnovation…

Vidensdeling bliver en af nøglerne til at finde smarte og innovative løsninger, m.h.t. velfærdsstatens bevarelse i fremtiden. Sygeplejefaget, sammen med de øvrige professioner i velfærdsstaten, bliver nødt til at tænke ”ud af boksen”. Skandinavien, der huser verdens mest generøse velfærdstjenester, er for alvor sat under økonomisk krydspres, p.g.a. forventninger blandt befolkningen om moderne omkostningskrævende sundhedstjenester, demografisk ubalance, imellem den ældre og unge generation, globalisering m.v. Dette øger behovet for at ledelsen på alle niveauer, i jeres tilfælde, i sundhedsvæsenet, går foran og faciliterer optimerede arbejdsforhold, så den enkelte leder sammen med de respektive medarbejdere, formår nu, og i fremtiden at opretholde moderne og tilfredsstillende sundhedstjenester til den enkelte borger, der måtte have brug for jeres sundhedsfaglige velfærdstjeneste…